Sidste nyt

03.03.24 – Hermed en række datoer for container til kalenderen.

Containere i 2024:
·       22. marts – den 2. april på Muslingevej 15-23
·       19. april – den 22. april på Skolevej 16
·       14. juni – 17. juni på Muslingevej 1-3
·       16. august – 19. august på Skolevej 18
·       4. oktober – 7. oktober på Skolevej 10

Dato for arbejdsdag 2024

03.03.24 – Som tidligere år arrangerer vi igen i år en arbejdsdag. Vi sørger for, at der er alle slags opgaver for store og små, for dem med mange kræfter og for dem med lidt færre kræfter.
Alle er meget velkomne.
Vi har tidligere erfaret, at vi når rigtig meget, når vi hjælper hinanden, så vi håber, at rigtig mange vil møde op.
Det er lørdag den 20. april kl. 10 – ca. 13
Kl. 13 bliver der serveret pølser og brød, øl og sodavand til alle fremmødte havearbejdere, så vi håber, at det også kan blive en hyggelig dag med gode naboer. 
Vi glæder os til at se jer.

Referat fra generalforsamlingen mm.

05.11.23 – Efter generalforsamlingen har bestyrelsen haft møde for at konstituere sig. 

Da Jean ikke længere er del af bestyrelsen, kommer bestyrelsen til at mangle hans tekniske viden og kompetence. Derfor havde bestyrelsen inviteret Bo, som blev valgt som suppleant, med til mødet. Bestyrelsen blev enige om, at Bo bliver del af bestyrelsen, mens Vibeke tager rollen som suppleant.
Bestyrelsen har således konstitueret sig med følgende roller:

Formand: Rasmus Skouenborg, Muslingevej 19
Kasserer: Linda Thorsager, Skolevej 16 E
Sekretær: Anne Kathrine Clausen: Skolevej 14 F
Menigt medlem: Jeppe Morup: Skolevej 20 D
Menigt medlem: Bo Heidemann: skolevej 20 B

Sæt også allerede nu kryds i kalenderen den 4. november 2024, hvor vi har booket sognegården til næste års generalforsamling.

Vedr. den fremtidige vedligeholdelse af fællesarealerne

21.05.23 – I det tidlige forår modtog bestyrelsen et meget fordelagtigt tilbud fra en anlægsgartner – Hoffmann – og da tilbuddet er billigere, end hvad vi normalt samlet set bruger på vedligehold af området, og vi må antage, at vi står overfor i den nære fremtid at skulle investere i vedligehold og måske endda nyanskaffelse af grundejerforeningens maskinel, valgte vi at takke ja til dette tilbud.

Derudover havde Peer givet udtryk for, at han ikke vidste, hvor længe han ville fortsætte som grundejerforeningens gartner. Dette var også medvirkende til vores beslutning.  Tilbuddet indeholder græsslåning og hækklipning af ALLE fælles hække (altså ikke beboernes egne hække).

Vedr. Center Øst arealet

I forsommeren 2022 meddelte kommunen, at planerne var sat på pause, da kommunen havde stillet krav til bygherre, som de ikke umiddelbart kunne acceptere. Bygherre skal derfor overveje, om de vil gå videre med projektet.
Det er derfor pt. uklart, hvad der skal ske med arealet – og i givet fald hvornår.

1. september 2020 bragte Aarhus Stiftstidende en artikel om planer for at nedrive det eksisterende center og i stedet opføre etageejendomme og rækkehuse – førstnævnte i op til 6 etager. Har du ikke læst den, kan du se den her.
Bestyrelsen har nedsat en støttegruppe, som følger sagen, ligesom foreningen i sagen samarbejder med de øvrige grundejerforeninger omkring centeret – specielt foreningen, der dækker Skolevej 2-8.

I slutningen af september var grundejerforeningerne indkaldt til dialogmøde med kommunens planlægningsafdeling om planerne og det deraf afledte behov for en ny lokalplan for området. Hele processen er meget tidligt i forløbet, og det er derfor svært at sige, hvor den ender, men kommunens repræsentanter gav udtryk for, at den endelige løsning med lille sandsynlighed vil blive som skitseret i artiklen – men også, at vi må forvente, at der kommer beboelse, og at den bliver på mere end 2 etager.
Som et resultat af mødet er der efterfølgende nedsat en tværgående ‘Center Øst følgegruppe’, som kommunen vil inddrage i arbejdet med at lave en ny lokalplan for centerområdet, så vi kan følge arbejdet.
Vores grundejerforening er repræsenteret i følgegruppen af Frank Topholm, Muslingevej 11, og Karianne Eggen, Skolevej 10D.
Har du kommentarer eller spørgsmål til sagen, kan du tage fat i Karianne.
Bestyrelsen vil holde jer orienteret her på hjemmesiden og/eller via nyhedsbreve.